کیت LPRP

مشخصات استاندارد کیت LPRP کیت LPRP از سری مجموعه استاندارد کیت محصول کشور ایران با استاندارد شماره 13485 و تولید…

400,000 تومان

کیت NPRP

مشخصات استاندارد کیت LPRP کیت LPRP از سری مجموعه استاندارد کیت محصول کشور ایران با استاندارد شماره 13485 و تولید…

کیت PRF

مشخصات استاندارد کیت PRF کیت PRF از سری مجموعه استاندارد کیت محصول کشور ایران با استاندارد شماره 13485 و تولید…

200,000 تومان

کیت اتوکین پی آر پی (ارتوکین)

مشخصات استاندارد کیت OUTOKINE (ارتوکین تراپی) ارتوکین تراپی در واقع یک سایتوکین تراپی است. که به منظور کاهش التهاب و…

800,000 تومان

کیت بایوفیلر PRP

کیت بایوفیلر BIO FILLER از سری مجموعه استاندارد کیت محصول کشور ایران با استاندارد شماره 13485 و تولید شرکت سلامت…

550,000 تومان

کیت پی آر پی OPRP

مشخصات استاندارد کیت OPRP کیت OPRP از سری مجموعه استاندارد کیت محصول کشور ایران با استاندارد شماره 13485 و تولید…

550,000 تومان

کیت درمان ناباروری IVF

مشخصات استاندارد کیت IVF استاندارد کیت پی آرپی IVF از سری مجموعه استاندارد کیت محصول کشور ایران با استاندارد شماره…

400,000 تومان

کیت زخم و سوختگی WOUND-PRP

مشخصات استاندارد کیت WOUND PRP کیت WOUND PRP از سری مجموعه استاندارد کیت محصول کشور ایران با استاندارد شماره 13485…

550,000 تومان