آموزش تزریق فیلر بینی

کارگاه آموزش تزریق فیلر بینی (کارگاه مجازی)| دکتر بیدکی در کارگاه آموزش تزریق فیلر بینی شما مهارت تزریق فیلر بینی…

1,250,000 تومان

آموزش تزریق فیلر زیر چشم با کانولا

آموزش تزریق فیلر زیر چشم (کارگاه مجازی)| دکتر بیدکی درکارگاه آموزش تزریق فیلر زیرچشم شما مهارت اصلاح فرورفتگی زیر چشم…

1,250,000 تومان

آموزش تزریق فیلر لب

آموزش تزریق فیلر لب| دکتر بیدکی در کارگاه آموزش تزریق فیلر لب شما مهارت فرم دهی انواع لب با فیلرها…

2,750,000 تومان

آموزش تکنیک تزریق فیلر با متد MD Codes

آموزش تزریق فیلر با تکنیک MD Codes| دکتر بیدکی درکارگاه آموزش تزریق فیلر با تکنیک MD Codes شما مهارت تزریق…

3,750,000 تومان

آموزش کانتورینگ صورت با فیلر

آموزش کانتورینگ صورت با فیلر| دکتر بیدکی درکارگاه آموزش کانتورینگ صورت با فیلر شما مهارت فرم دهی و کانتورینگ صورت…

2,750,000 تومان

آموزش مدیریت ایسکمی در تزریق فیلر

آموزش مدیریت ایسکمی در تزریق فیلر (کارگاه مجازی)| دکتر بیدکی در کارگاه آموزش مدیریت ایسکمی در تزریق فیلر شما با…

750,000 تومان